Lektori/ky

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

sociálny a pedagogický psychológ a vysokoškolský pedagóg pôsobí na Trnavskej univerzite a v Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Zaoberá sa deťmi v ťažkých životných situáciách a tiež sociálno-psychologickými a pedagogickými otázkami sexuality, rodu, rodičovstva partnerských vzťahov. Je spoluautorom publikácií: Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchovných súvislostiach, Deti v ťažkých životných situáciách, Sociálne otázky HIV/AIDS, Kultúra školy a výchovných zariadení a ďalších. Podieľal sa na realizácii výskumných a aplikačných projektov zameraných na sexuálne a reprodukčné zdravia v spolupráci s WHO, IOM a ďalšími organizáciami.
Mgr. Lukáš Vaško

vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Má ukončenú predatestačnú prípravu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V praxi sa venuje diagnostike, diferenciálnej diagnostike, odbornému poradenstvu a terapii detí a adolescentov.

Absolvoval krátkodobé výcviky z procesorientovanej psychoterapie, neuropsychológie, hypnózy, aplikovanej behaviorálnej analýzy zameranej na terapiu porúch autistického spektra, taktiež kurz Autogénneho tréningu, Krízovej intervencie a ďalšie. Má absolvovaný dlhodobý výcvik v diagnostike Rorschachovou metódou. Dlhodobú klinickú stáž absolvoval na Detskej klinike a Neurologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Trnave. Niekoľko rokov pracoval v Centre pre deti a rodiny (Detský domov v Pezinku) ako psychológ a zároveň ako vedúci výchovy. V súčasnosti sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu zdravotne postihnutých detí a prednáša vývinovú a sociálnu psychológiu na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Mgr. Lenka Mižišinová 

Vzdelanie: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor  Psychologie (5-ročné magisterské štúdium). Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studii (3-ročné bakalárské štúdium). Aktuálne som zaradená v predatestačnej príprave v obora Klinická psychologie (IPVZ).

Kurzy a výcviky: Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (SLEA), Kompletní krizová intervence (Občanské združení D), Kurz psycholog ve zdravotnictví (FF UK), Základní kurz Rorschachovy metody ( PhDr. Anton Polák).
Praxe a stáže: Psycholog v ordinácii klinického psychologa a v psychiatrickej nemocnici (skúsenosti z odd. závislostí, príjmu, psychoterapie, gerontopsychiatrie). V minulosti som spolupracovala s organizáciami pomáhajúcimi osobám v ťažkých životných situáciách či osobám potýkajúcim sa  rôznými druhmi znevýhodnenia (La strada, APLA, Asistence). Absovovala som stáže v ÚVN, Psychosomatické klinice, v Krízovom centre RIAPS, Psychiatrickom centre Praha.
Mgr. Lukšíková Ľubica

Mgr. Ľubica Lukšíková – vyštudovala psychológiu na FFUK v Bratislave. Ďalšie vzdelávanie, ktoré absolvovala: Dlhodobý komunitný výcvik v skupinovej psychoterapii, Výcvik v poradenstve pre oblasť závislostí, Autogénny tréning,  Riešenie konfliktov metódou mediácie, Kurz krízovej intervencie, Kurz efektívnej komunikácie, Tréning nenásilnej komunikácie a ďaľšie

Pracovala v Pedagogicko psychologickej poradni a neskôr v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Pezinku, kde sa venovala individuálnemu a skupinovému poradenstvu a terapii v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie sociálno – patologických javov, realizovaniu preventívnych programov na základných a stredných školách, terapeutickému a voľnočasovému vedeniu skupín detí s problémovým správaním, realizáciou rovesníckych programov, vzdelávaniu pedagogických pracovníkov formou sociálno-psychologických výcvikov. V  súčasnosti pracuje v Centre pre deti a rodiny  v Pezinku, kde sa venuje predovšetkým práci s profesionálnymi rodinami. Je vydatá, má dve dospelé deti.

Nikola Nemcová

baví ma pracovať na projektoch ktoré nejakým spôsobom podporia, ze človek sa má lepšie (splní si cieľ, niečo sa naučí, je zdravší)
Rada robím ľuďom radosť a preto pomáham a dobrovoľníčim v Prevencii AD.
Mgr. Budinská Daniela

vyštudovala Sociálnu prácu na Pdf UK v Bratislave. Absolvovala Sociálno-psychologický výcvik, Výcvik v v poradenstve pre oblasť závislostí, Kurz krízovej intervencie, Kurz efektívnej komunikácie, Tréning nenásilnej komunikácie, Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami v poradenskom procese, Seminár intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu s jednotlivcom.Pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Pezinku ako ako sociálna pedagogička. V rámci odbornej práce sa venovala poradenstvu v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. V súčasnosti sa venuje sociálnemu poradenstvu v Autistickom centre ANDREAS . Od roku 1998 spolupracuje na projektoch a aktivitách O.Z.Prevencia AD. Má dve dcéry a žije v Pezinku. Rada sa stretáva s ľudmi, má rada hudbu, filmy a prechádzky so psom v pezinských vinohradoch.
Mgr. Lucia Hargašová

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, doktorát získala v odbore Školská pedagogika. V súčasnosti pracuje ako výskumná pracovníčka na Ústave výskumu sociálnej psychológie Slovenskej akadémie vied, kde sa venuje predovšetkým témam náhradnej starostlivosti o deti, pedagogickej a rodičovskej role, postojom voči minoritám. V minulosti pracovala ako poradenská psychologička v CPPPaP V Pezinku a Senci, kde sa okrem iného venovala vedeniu skupinových aktivít, individuálnemu poradenstvu a diagnostike. V občianskom združení Prevencia AD od roku 2010 participuje na príprave a realizácií prebiehajúcich projektov, medzi hlavné aktivity patrí lektorovanie vzdelávacích seminárov určených pre pedagógov a pedagogičky. Vo voľnom čase rada varí, cvičí jogu, a trávi čas s najbližšími napríklad turistikou na horách či splavovaním.
PhDr. Dáša Spillerová, PCC

Konzultantka, koučka

 

Dáša pracuje v oblasti organizačnej psychológie ako konzultant a kouč pre jednotlivcov a tímy. Zameriava sa na rozvoj sebapoznania a jedinečnosti individuálneho potenciálu zamestnancov a manažérov. Venuje sa predovšetkým témam  ako je  rozvoj emocionálnej gramotnosti, práca so zaťažujúcimi emóciami, vytváranie psychologicky bezpečného prostredia, predchádzanie vyhoreniu. S tímami pracuje na budovaní autentických vzťahov založených na dôvere. Ako lektor a kouč pracuje aj v oblasti školstva, predovšetkým tam, kde školy  a učitelia prechádzajú na participatívny, na žiaka orientovaný prístup k vzdelávaniu.

Vyštudovala psychológiu v Bratislave, štúdium si  o prácu s tímami doplnila na Karlovej Univerzite v Prahe a je medzinárodne certifikovaná koučka. Je spoluzakladateľkou a partnerom spoločnosti ADDA Consultants.