Lektori/ky

Doc.Ivan Lukšík PhDr.CSc. Pracuje ako výskumný pracovník, psychológ a pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, katedra sociálnej pedagogiky v Bratislave, občiansky aktivista najmä v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a životného prostredia
Mgr. Lívia Lubyová Pracuje ako psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Pezinku, na oddelení prevencie. Momentálne účastníčka dvojročného vzdelávacieho programu v detskej paliatívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou, ktorý organizuje Plamienok n.o.
Mgr. Hana Kavecká Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor liečebná pedagogika so špecializáciou na arteterapiu a terapiu hrou. V súčasnosti pracuje ako liečebný pedagóg v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, oddelenie prevencie v Pezinku, kde sa venuje skupinovej práci v triednych kolektívoch a individuálnemu poradenstvu s adolescentami s cieľom odstránenia sociálno-patologických javov.
S vedením kurzov začala od roku 2007 v Centre alternatívneho vzdelávania určené pre rodičov detí zamerané na prístup a výchovu dieťaťa. V súčasnosti sa podieľa na vedení kurzov zamerané na problematiku školstva, vzdelávania a výchovy organizované OZ Prevencia AD.
Mgr.Lukšíková Ľubica V súčasnosti pracuje ako poradenská psychologička v Centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Pezinku, na úseku prevencie. Venuje sa tu skupinovej práci s deťmi a adolescentmi a individuálnemu poradenstvu s cieľom prevencie sociálno- patologických javov. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii, ktorý organizuje Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii. V OZ Prevencia AD sa podieľa na príprave a realizácii prebiehajúcich projektov, lektoruje vzdelávacie semináre určené pre pedagógov a pedagogičky.
Mgr.Krištofičová Zuzana Odborná sociálna pracovníčka v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, oddelenie prevencie v Pezinku, ako občianska aktivistka pracuje najmä v oblasti ochrany životného prostredia a podpore zdravého životného štýlu
Mgr.Budinská Daniela Odborná sociálna pracovníčka v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, oddelenie prevencie v Pezinku, ako občianska aktivistka pracuje najmä v oblasti prevencie sociálnych javov – drogové závislosti
Mgr. Lucia Hargašová Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Pracuje ako poradenská psychologička v Cente pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Pezinku, kde sa venuje prevencií sociálno-patologických javov detí a mládeže prostredníctvom tvorby preventívnych programov, vedenia skupinových aktivít, individuálneho poradenstva a diagnostiky. V občianskom združení Prevencia AD participuje na príprave a realizácií prebiehajúcich projektov, medzi hlavné aktivity patrí lektorovanie vzdelávacích seminárov určených pre pedagógov a pedagogičky.