O projekte

1. Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvýšiť ľudsko-právne vedomia, vedomostí a zručností v oblasti inkluzívnej pedagogiky u osôb, ktoré sa zaoberajú predškolským vzdelávaním a výchovou detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Čiastkové ciele projektu:

  1. Pripraviť  80 učiteliek materských škôl v 4 lokalitách na Slovensku na  inkluzívne vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia posilnením ľudsko-právneho hľadiska.
  2. Podobne pripraviť 60 študentov VŠ – predškolskej pedagogiky.
  3. Oboznámiť rodičov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia o možnostiach, predškolského vzdelávania ich detí.
  4. Posilniť sociálnych kurátorov a ďalšie relevantné osoby na lokálnej úrovni v tom, aby podporovali predškolské prípravu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

V rámci projektu akreditujeme kontinuálny program vzdelávania v inkluzívnej predškolskej pedagogike so zameraním na ľudsko – právne aspekty. Realizácia vzdelávania v rámci akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania v nasledujúcich rokoch zvýši ročne počet pripravených pedagógov  o minimálne 60 učiteliek a učiteľov a tým rozšíri implementáciu projektu. Problematika bude zapracovaná do prípravy budúcich učiteliek predškolskej pedagogiky na Trnavskej univerzite (cca 60 ročne) a bude tiež ponúknutá ostatným pedagogickým fakultám s daným zameraním na Slovensku.