Riešitelia

Ivan Lukšík, Doc., PhDr. CSc ., sociálny psychológ, pôsobí na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej Univerzity a v Ústave pre výskum sociálnej komunikácie SAV. V súčasnosti sa primárne zaoberá výskumom  kultúry školy, deťmi v ťažkých životných situáciách a sociálnymi otázkami sexuality. Je spoluautorom publikácií: Kultúra školy a výchovných zariadení, Psychoedukácia, Sexualita a rodovos ť v sociálnych a výchovných súvislostiach, Sociálne otázky HIV/AIDS, a ďalších. Vedie viaceré vysokoškolské kurzy z oblasti psychológie, sexuality a metodológie. Podieľal sa na realizácii medzinárodných výskumných a aplikačných projektov zameraných na sexuálne a reprodukčné zdravia a na viac ohrozené sociálne skupiny(ľudia v sex biznise, migranti) pre WHO, IOM a ďalšie organizácie.

Doc., PhDr. Albín Škoviera, PhD., liečebný pedagóg,  pôsobí na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v Diagnostickom centre v Bratislave. Jeho prioritnou oblasťou záujmu je dieťa vyrastajúce mimo biologickej rodiny v náhradných rodinách alebo v na to určených zariadeniach. Je autorom viacerých monografií, napr. Dilemata náhradní výchovy, Trendy náhradnej výchovy, Prevýchova. Vedie vysokoškolské kurzy zamerané na náhradnú inštitucionálnu starostlivosť, emocionálny a mravný vývin a jeho poruchy i využitie metód dramatizácie vo výchovnej práci. Spolupracuje so SV pre UNICEF a ďalšími organizáciami.

Mgr. Martin Kuruc, PhD., sociálny pedagóg, pôsobí na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval dlhodobý výcvik: Skupinové formy korektívnej, poradenskej, reedukačnej a socioterapeutickej práce (model SUR) na Karlovej univerzite v Prahe. Pôsobil v liečebno-výchovnom sanatóriu pre deti s poruchami správania, aktuálne vedie vysokoškolské kurzy: špeciálna pedagogika detí s poruchami správania, pedagogická diagnostika, modifikácie správania, poruchy správania. Bol spoluriešiteľom výskumného projektu VEGA1/0215/08 Podpora reziliencie prostredníctvom vzdelávania (Univerzita Komenského v Bratislave) a projektu Európskeho spolo čenstva, Grantová schéma na podporu Národného programu boja proti drogám 2004-2008 pod názvom Deti s poruchami správania a hyperaktívnymi problémami v ambulantnej a inštitucionalizovanej starostlivosti. Spolupracuje s Centrom výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA (CVRZ CESTA) pri UNICEF.

Mgr. Ľubica Lukšíková, psychologička, pracuje ako vedúca úseku prevencie v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Štefániková 15, Pezinok, jej pracovnou náplňou je individuálne a skupinové poradenstvo a terapia v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie sociálno – patologických javov, realizovanie preventívnych programov na základných a stredných školách, terapeutické a voľnočasové vedenie skupín detí s problémovým správaním, realizácia rovesníckych programov, vzdelávanie pedagogických/ké  pracovníkov/ky formou sociálno-psychologických výcvikov. Je lektorkou sociálno-psychologických výcvikov na VŠ Svätej Alžbety v Bratislave. Je spoluautorkou „Metodickej príru čky pre sexuálnu výchovu na druhom stupni ZŠ“ /2007/, podieľala sa na realizácii medzinárodných projektov napr. „Zvýšenie miery rovnosti príležitostí žien a mužov na trhu  práce “, Gender mainstreaming, Univerzita Komenského, (2007). V súčasnosti sa podieľa tiež na výskumných projektoch: Životné dráhy mladých ľudí po odchode z reedukačných centier  – stratégie zvládania ťažkých životných situácií a Sociálne mikrokultúry deti v ťažkých životných situáciách. Je zakladateľkou OZ Prevencia AD.

Mgr. Daniela Budinská, vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje ako odborná pracovníčka v Centre pedagodicko-psychologickej prevencie v Pezinku. V rámci pracovnej náplne realizuje skupinové prevenčné aktivity na školách (zdravý životný štýl, partnerské vz ťahy) a skupinové a individuálne poradenstvo pre deti s problémovým správaním. Je členkou Občianskeho združenia Prevencia AD, v rámci ktorého sa zúčastňuje na realizácii projektov zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov u mladých ľudí. OZ Prevencia AD okrem iných realizovalo projekt v reedukačnom zariadení pre dievčatá v Spišskom Hrhove zameraný na prevenciu HIV/AIDS a drogových závislostí. Podieľala sa na realizácii medzinárodných projektov napr. „Zvýšenie miery rovnosti príležitostí žien a mužov na trhu práce “,  Gender mainstreaming, Univerzita Komenského, (2007).

Mgr. Lucia Hargašová, psychologička, doktorandka odboru Školskej pedagogiky na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. V občianskom združení Prevencia AD participuje na príprave a realizácií prebiehajúcich projektov, medzi hlavné aktivity patrí lektorovanie vzdelávacích seminárov určených pre pedagógov a pedagogičky, administratívne a organizačné práce.. V minulosti pracovala ako poradenská psychologička, kde sa venovala najmä diagnostike intelektu a špeciálnych porúch učenia a prevencií sociálno-patologických javov detí a mládeže prostredníctvom tvorby preventívnych programov, vedenia skupinových aktivít, individuálneho poradenstva a diagnostiky. V ročníkovej a diplomovej práci sa úspešne výskumne venovala otázkam rodovej role mužov a žien.

Mgr. Lukáš Vaško, Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia. Absolvoval viacero zážitkových seminárov z procesorientovanej psychoterapie, neuropsychológie a hypnózy, a má ukončenú predatestačnú prípravu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V súčasnosti je interným doktorandom Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a zároveň je praktikantom na Detskej klinike Fakultnej nemocnice v Trnave.