Burn out – Syndróm vyhorenia, alebo „Ako nevyhorieť“? (v procese akreditácie)

Komu je program  určený: pedagogickým a odborným zamestnancom  (učiteľkám/om  základných i stredných škôl, psychológom/kám, špeciálnym, liečebným a sociálnym pedagógom/kám) .

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:

Rozsah semináru je určený na 20 vyučovacích hodín, vyučovacia hodina =  45 minút. Seminár sa skladá z dvoch stretnutí po 10 vyučovacích  hodín v rozpätí 2 mesiacov, resp. zo štyroch stretnutí, realizovaných  v popoludňajších hodinách.

Tématické celky:

 1. Teoretické časť:
  • Úvod do tematiky syndrómu vyhorenia
  • Prejavy, príčiny syndrómu vyhorenia
  • Vývin syndrómu vyhorenia
  • Stres
  • Spánok a jeho význam
  • Relaxačné techniky
  • Základy psychohygieny
  • Metódy na odbúranie stresu
 2. Sebaskúsenostná časť:
  • Aktivity zamerané na sebapoznávanie, nácvik relaxačných techník

Účastnícky poplatok: na seminár sa môžu záujemcovia/kyne prihlásiť jednotlivo, alebo i celé kolektívy, účastnícky poplatok pre jednotlivcov je 60 €/osoba, v prípade celých kolektívov (skupina 15 – 20), kedy bude program realizovaný na škole je možné znížiť poplatok na 40 €/osoba.

Za absolvovanie kontinuálneho aktualizačného vzdelávania s názvom „Burn out – Syndróm vyhorenia, alebo „Ako nevyhorieť“?, účastníci/ky získavajú 7 kreditov

Lektorské zabezpečenie: Seminár budú viesť skúsení/né lektori/ky, vzdelaní/né v odbore psychológia.

Záujemcovia/kyne  sa môžu prihlásiť na e-mailovú adresu: prevenciaadpezinok@seznam.cz . Termín konania seminára bude dohodnutý na základe záujmu a požiadaviek účastníkov/čok.