Sexuálna výchova

Cieľom kurzu je sprostredkovať inšpiráciu pre učiteľov/ľky, ktorí chcú témy sexuálnej výchovy priblížiť svojim žiakom/čkám nápaditou, hravou ale najmä otvorenou formou.

Cieľová skupina: učitelia/ľky ZŠ a SŠ (predovšetkým etickej výchovy, občianskej výchovy, náboženstva, prírodopisu, biológie a pod.)

Obsahová náplň kurzu:

Námety na skupinovú prácu so žiakmi a študentami pre oblasť sexuálnej výchovy a to najmä:

  • telesné a psychické zmeny počas dospievania
  • priateľstvo, láska a vývin partnerského vzťahu
  • sexualita
  • plánované rodičovstvo, antikoncepcia
  • sexuálna orientácia
  • prevencia HIV/AIDS
  • sexuálne násilie
  • rodové stereotypy

Praktické rady, postupy pri realizácií jednotlivých aktivít, skúsenosti.

Počet hodín: 8
Maximálny počet účastníkov/čiek je 15 – 20.

Účastnícky poplatok: 20 €/osoba