Prevencia šikanovania na školách

Cieľom kurzu je podať najnovšie poznatky týkajúce sa problematiky šikanovania, ale predovšetkým  možnosti a spôsoby riešenia a prevencie

Cieľová skupina: učitelia/ľky ZŠ a SŠ (predovšetkým etickej výchovy, občianskej výchovy, náboženstva, prírodopisu, biológie a pod.)

Obsahová náplň kurzu:

  • vymedzenie pojmu šikanovanie
  • príčiny vzniku
  • kto je obeť
  • kto je agresor
  • ako riešiť šikanovanie
  • aktivity zamerané na prevenciu šikanovania

Počet hodín: 8
Maximálny počet účastníkov/čiek je 15 – 20

Účastnícky poplatok:  20 €/osoba