PRÍSPEVKY z konferencie „ZO ZARIADENIA DO SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA“ –
inovácie ústavnej starostlivosti a kvalita života po odchode zo zariadenia, Orava, 2016

Aktualizovany program

Anna Semanová Vladimír Labáth Albín Škoviera Ivan Lukšík Martin Kuruc

Milan Fico Patrycja Chrzanowska Kenny McGhee Alenka Kobolt

Agnieszka Golczyńska-Grondas Ľubica Lukšíková, Lucia Hargašová

Martina Vicáňová Jarmila Žolnová