Naša činnosť

OZ Prevencia AD vzniklo v r.1990, ako jedno z prvých po revolúcii na Slovensku. Revolúcia priniesla zmeny vo všetkých oblastiach života a zákonite kládla i vysoké nároky na človeka, naučiť sa tieto zmeny prijímať, prispôsobovať sa im a vedieť ich zvládať. Okrem pozitívnych zmien v našej spoločnosti priniesla revolúcia i niektoré negatíva, ako sú nárast drogových závislosti, gambling, HIV/AIDS, šikanovania a pod. Práve táto skutočnosť v nás vyvolala potrebu venovať týmto javom zvýšenú pozornosť a prostredníctvom našich aktivít sa snažiť predchádzať ich šíreniu na regionálnej úrovni.

OZ Prevencia AD poskytuje nasledovné služby:

 • semináre a workshopy zamerané na prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných vedomostí a zručností pedagogických a iných odborných zamestnancov/kýň na témy:
  • „Syndróm vyhorenia“
  • „Hrové techniky vhodné pre žiakov/ky 1.stupňa“
  • „Prevencia šikanovania“
  • „Sexuálna výchova“ a iné
 • vzdelávacie programy pre žiakov/ky a študentov/ky základných a stredných škôl na rôzne témy v oblasti prevencie sociálno-patologických javov – prevencia drogových závislostí, šírenie HIV/AIDS a iných sexuálne prenosných infekcií, a ďalších rizík spojených so sexuálnym správaním
 • ďalšou z prioritných oblastí, v ktorej sa naše združenie angažuje je ochrana životného prostredia – Pezinská skládka a aktivity s ňou spojené
 • v posledných rokoch sa venujeme rómskej problematike – vybudovanie studne, vzdelávanie rómskych detí a pod.
 • a iné aktivity, ktoré  realizujeme na základe získaných grantov

Niektoré zozrealizovaných projektov OZ Prevencia AD: 

Príprava mladých ľudí pre rovesnícke aktivity v oblasti sexuálnej výchovy a prevencie HIV/AIDS – /1996–99/ vytvorenie rovesníckej skupiny pre prácu na školách

Rovesnícke sprostredkovanie a riešenie konfliktov na stredných školách /1999/ – vzdelávanieštudentov/tiek stredných škôl v problematike riešenia konfliktov

Peer-mediácia prostriedok výchovy k demokracii na školách /2000-2001/ – vytvorenie tímupedagógov/gičiek a študentov/tiek, ktorí pracujú na školách , ako mediátori

Pod povrchom /1999-2001/ – mestské diskusie s verejnosťou na ožehavé témy, minority, závislosti a pod.

Prevencia HIV/AIDS a drogových závislostí v reedukačnom zariadení pre dievčatá , SpišskýHrhov /1999–2000/ – pomoc divčatám, ktoré odchádzajú z reedukačných centier pri ich zaraďovaní sa do života

Projekt Detské práva sprava, z ľava/2002/- vzdelávanie pedagógov/gičiek spolu so študentami/kami, voľba ombudsmanov/niek, celomestská kampaň, výroba letákov o detských právach

Vytváranie efektívnych tímov z učiteľov a žiakov/2001/ –  spolupráca detí a pedagógov/gičiek na školách

Komunikácia ako prevencia drogových závislostí. a agresívneho správania/2002/– vzdelávaniepedagogických pracovníkov/čok

Začíname zmenou zhora/2003/ – vzdelávanie riaditeľov/ky škôl

Kráčame správnou cestou/2004/ – vzdelávanie pedagogických pracovníkov/čok

My nie sme zlí/2005/ – práca s deťmi s problémovým správaním

Dá sa spolu vychádzať aj lepšie/2005/ – práca s deťmi s problémovým správaním, pedagógmi/kami

Deti deťom/2005/ – rovesnícke vzdelávanie

Rovesníci – naši pomocníci /2006/ – vzdelávanie rovesníkov

Spolu to dokážeme /2006/ – vzdelávanie pedagógov na „horúce témy“, zároveň s deťmi

Učme sa byť lepší /2007/ – práca s deťmi s problémovým správaním

Učme sa a učme iných /2007/- vzdelávanie pedagogických pracovníkov/čok modernými metódami

Skládka odpadu 2008/2009 – semináre, verejné kampane, vydávanie očasníka v kauze Pezinská skládka odpadu

O sexe v škole /2010/ – cyklus vzdelávania v oblasti sexuálnej výchovy pre pedagogických pracovníkov/čok modernými metódami

Vyriešme si to v triede /2011/ – zlepšenie vťahu v problémových triedach

Predsudky medzi nami /2012/ – vzdelávanie pedagogických pracovníkov/čok v téme predsudky

Studňa pre Glejovku /2012/2013/ – budovanie studne, prostredníctvom projektu z Úradu vlády

Vzdelávanie rómskych detí/2012/2013/ – zaraďovanie rómskych detí do MŠ a pomoc pri vzdelávaní v ZŠ.

Pridaj komentár